Просмотр

Eesti Kirjanduse Seltsi Kodumaa Tundmaõppimise Toimekonna toimetosed nr. 1.
Eesti asundused ja asupaigad Wenemaal.
Mõtte: Ma kaugel näen kodu kaswawat.
Kokku seadnud August Nigol,
gümnaasiumi kooliõpetaja ja sojawäe õpetaja Soomemaal.

Teine katse sõnumid kõikide Eesti asunduste üle tuua ja esimene katse üleüldist korraldust luua asunduste jaoks.

Eesti Kirjastuse-Uhisuse "Postimehe" trükk - Tartus 1918


Sisukord ja juhataja.

1. Soowituseks.
2. Sissejuhatuseks.
1) Kui palju elab eestlasi wäljaspool kodumaad?
2) Wäljarändamise põhjus ja aeg
3) Kas on asunikud kadumisel?
3. Eesti asundused Wenemaal.
I. Põhja - Õhtu ringkond.
1) Eesti asundused Peterburi kubermangus
a) Peterburi linnas
b) Oudowa kreisis
c) Jamburi
d) Peterhofi
e) Tsarskoje Seloo kreisis
f) Luuga kreisis
g) Schlüsselburi kreisis
2) Pihkwa kubermangus
3) Nowgorodi kubermangus
II. Sise - Wenemaa ringkond.
Eesti asundused:
1) Tweri kubermangus
2) Moskwa
3) Kaluuga
4) Orelli
5) Mohilewi
III. Wolgaäärne ringkond.
Eesti asundused :
1) Simbirski kubermangus
2) Samara
3) Ufa
IV. Põhjaliommiku-Wenemaa ringkond.
Eesti asundused:
1) Kostromaa kubermangus
2) Jaroslawi
3) Wologda
4) Wjatka
5) Permi
6) Orenburi
V. Siberi ringkond.
Eesti asundused:
1) Omski kubermangus (Akmolinski maak.)
2) Tobolski
3) Tomski ja Altai kubermangus
4) Jenissei kubermangus
5) Jaapani mere ääres
VI. Lõuna-Wenem aa ringkond.
Eesti asundused:
1) Krimmis
2) Põhja-Kaukaasias
3) Lõuna-Kaukaasias
VII. Eesti asundused Lätimaal
VIII. Eesti asundused Soomemaal
IX. Asunduste korraldusest
1) Asunduste wälimisest korraldusest
2) Asunduste sisemisest korraldusest
X. Asunduste nimekiri

Eesti, Eesti, ela sa!
Ehihitagem Eesti kojad
Kolme koduwärwiga,
Wõtkem nendes, Eesti pojad,
Ennast ükskord ühenda.
Wõtku kuldse armuköie
Wenna-arm neil weerita.
Wastaku neil' wägew hüüe:
Eesti, Eesti, ela sai

Sinine on sinu taewas,
Kallis Eesti kodumaa.
Oled sa kord ohus, waewas,
Wõtkem sinna silmata.
Truudusest meil tunnistagu
Taewa sina määratu.
Ustawatel soowiks saagu:
Eesti, Eesti, ela sa!

Must on meie mullapinda,
Mida higis haritud.
Must on kuub, mis Eesti rinda
Wanast juba warjanud.
Eesti maad, ja keelt, ja rahwast,
Minu laul, sa ühenda.
Sellel' kostku koorid wahwast:
Eesti, Eesti, ela sa!

W а l g e s ehtes Eesti kased
Kaunistawad kodumaad,
Puhtalt Eesti neiu põsed
Roosi ilul õitsewad.
Puhas wanemate wiisi,
Ara lõpe iial sa,
Istutades õrnu õisi:
Eesti, Eesti, ela sa!

Sinine ja Must ja Walge
Ehitagu Eesti maad,
Wili wõrsugu siin selge,
Paisugu tal täieks pead.
Waprast meelest, wenna-armust
Eesti kojad kõlagu,
Tõstku taewa poole põrmust:
Eesti, Eesti elagu!!!
M. Lipp.

X. Eesti asunduste nimekiri, tähestiku järele.
(Nimede järel seisab klambrite wahel olew järjekorra-number.)

A B D E G H I J K L M N O P R S T U W Ü
Найти на этой странице