Просмотр
"Eesti asundused ja asupaigad Wenemaal".
Eesti Kirjastuse - Uhisuse "Postimehe" trukk - Tartus, 1918

Ниже представлены страницы из книги "Eesti asundused ja asupaigad Wenemaal", посвященные эстонским поселениям Кавказа. Среди них:
1 (287). Eesti-Haginsk / Эсто-Хагинское
2 (288). Allmäe / Подгорное
3 (289). Liwoonia / Ливония
4 (290). Eesti-Maruha / Эсто-Маруха
5 (291). Hussõ-Kardonik ehk Sori küla / Хуссо-Кардоник или Овражное
6 (292). Punaselageda - Эсто-Садокъ / Красная поляна - Эсто-садок
7 (293). Salme / Сальме
8 (294). S u l e w / Сулев
9 (295). Alam-Linda ehk Kummi küla / Нижняя Линда или Kummi küla
10 (296). Ülem-Linda / Верхняя Линда
11 (297). Estonia / Эстония
12 (298). U u e - E s t о n i a küla / Новая Эстония
2. Põhja-Kaukaasia Eesti asundused.
Северо-Кавказские Эстонские поселения
      Eestlased said Krimmi ja Samaraga ennemini tutta-waks ja sinna on ka esimesed Eesti wäljarändajad läinud, Kaukaasiaga aga umbes 15-20 aastat hiljemini. Seda lugu tuleb õieti kahetseda. Olgu küll, et eestlased on jõudnud Krimmis ja Samaras ilusa kodu luua, aga mõlemad on lagendikud, kus tihti mitmekümne wersta peal muud ei näe kui maad ja taewast, ei ühte puud ega põõsast, mäge ega orgu, järwe ega jõge. Kaukaasia loodus on aga wäga mitmekesine, tihti suurepärane ja paradiisliku iluga. Kau¬kaasiasse on eestlasi ka suuuemal arwul woolanud, - neid on siin ligi 6 tuhat hinge. Kaukaasias rännates ja Eesti asundusi waadates tuled tahtmata mõtte peale: kahju, wäga kahju, et aasta 30 -40 eest kedagi wäljarändamise korraldajat ja nõuandjat ei olnud. Kaukaasias wõiks palju rohkem Eesti asundusi olla ja need, kes Siberi lagendikkudele ja Wologda metsadesse on läinud, neil oleks Kaukaasias ruumi küllalt ja siin oleks igatahes parem elada ja kultuuritööd teha kui mujal. -Ja needki 12 Eesti küla, mis praegu olemas, on üksteisest kaugel, 4 (õigem koguni 6) Saksa koguduse õpe¬taja all ja 5 kubermangus (Stawroopoli kubermangus Allmäe ja Eesti-Haginsk, Kubani maakonnas Liwoonia, Eesti-Maruha ja Hussõ-Kardonik, Musta mere kub. Punaselageda, Salme ja Sulew, Suhumi maakonnas Estonia, Ülem- ja Alam-Linda ja Karsi maakonnas Uue-Estonia küla).

  Nendest 12 Eesti asundustest on 5 asundust: Eesti-Haginsk, Allmäe, Liwoonia, Eesti-Maruha ja Hussõ-Kardonik - Põhja-Kaukaasias, teised Kesk-Käukaasias wõi õigemini Musta mere lähedal ja Uue-Estonia kõige lõunapoolsemas osas.
Lühike ülewaade Kaukaasia Eesti asundus-dustest põhja poolt lõuna poole minnes.

      Эстонцы раньше познакомились с Крымом и Самарой и туда также первыми пошли эстонские переселенцы, а с Кавказом примерно 15-20 лет позже. Это достойно сожаления. Несмотря на то, что эстонцы в Крыму и в Самаре успели найти красивую новую "Родину", но они оба на равнине, где часто на десятки верст не видишь кроме земли и неба, ни одного дерева или кустарника, горы или оврага, озера или реки. Кавказская природа значительно разнообразнее, часто замечательная, райской красоты. На Кавказ эстонцев также переселилось множество, - здесь их около 6 тысяч душ. Путешествуя по Кавказу и смотря на Эстонские поселения невольно возникает мысль: жаль, очень жаль, что 30-40 лет раньше небыло советчика и организатора переселения. На Кавказе можно было иметь значительно больше эстонских поселений и те, кто на Сибирские равнины и в Вологодские леса ушли, у них было бы на Кавказе достаточно места и здесь было бы в любом случае лучше жить и культурную работу делать, чем в других местах. И эти 12 Эстонских сел, которые сейчас имеются, находятся далеко одно от другого, 4 (правильнее 6) под началом немецких церковных учителей и 5 в губерниях (в Ставропольской губернии Подгорное и Эсто-Хагинск). На Кубанской земле Ливония, Эсто-Маруха и Хуссо-Кардоник. В Черноморской губернии Красная Поляна, Сальми и Сулев, на Сухумской земле Эстония, верхняя и Нижняя Линда и в Карском районе село Новая Эстония.

  Из этих 12 эстонских поселений - 5 поселений: Эсто-Хагинское, Подгорное, Ливония, Эсто-Маруха и Хуссо-Кардоник находятся на Северном Кавказе, другие на среднем Кавказе или вернее на Черноморском побережье и Новая Эстония на самой южной части.
Краткий осмотр Кавказских Эстонских поселений по пути с северной стороны в южную сторону.

1 (287). Eesti-Haginsk / Эсто-Хагинское
      1 (287). Eesti-Haginsk (rahwa keeles Kalmuka küla), Torgowaja jaamast 60 wersta, Stawroopoli kub., um¬bes 600 hinge, kalmõkkidelt saadud maa peal. Maa pikkus umbes 8 wersta, laius 5-6 wersta.

  Küla näeb oma ilusate ehituste poolest nagu wäike linn wälja. Külal on oma kirik, koolimaja, wallamaja, ruu¬mikas rahwamaja ja puiestik rahwale jalutamise tarwis. Rahwamaja on sawist wõi päikese käes kuiwatatud sawi-plonnidest üles ehitatud, näeb lihtne wälja, on aga siiski päris aja- ja otstarbekohaselt ehitatud. Seltsidest on siin hariduseselts, kes oma erakooligi ülewal pidas (külakool peale selle), ja karskuseselts.

  1916 aastal on küla omale ka postkontori saanud, mille ülespidamiseks ta kolm aastat üle tuhande rubla aastas on maksnud. - п. о. Эсто-Хагинское, Ставроп. губ.

      1. (287) Эсто-Хагинское (в народном языке Калмыцкое село), 60 верст от станции Торговая в Ставропольской губернии, около 600 душ, на землях полученных от калмыков. Земли около 8 верст в длину и 5-6 верст в ширину.

  Село по красоте строений смотрится как маленький город. В селе есть своя церковь, школа, управление, клуб и парк для народных гуляний. Клуб построен из высушенных на солнце глинянных саманов, смотрится просто, однако построен в соответствии со временем и назначением. Из обществ здесь есть образовательное, которое содержит свою специальную школу (сельская школа кроме того), и общество трезвости.

  В 1916 году село получило себе и почту, на содержание которой оно 3 года ежегодно более 100 рублей в год платило. -п.о. Эсто-Хагинское, Ставропольской губернии.

2 (288). Allmäe / Подгорное
   2 (288). Allmäe - Подгорное, Stawroopoli kub., 7 w. Kiani (enne Барсуки) jaamast, 1300 hinge, maad 6000 dessatiini. See on üleüldse kõige suurem asundus ; ka jõu¬kuse poolest ei jää ta teistest maha. Asundusel on oma kirik, ilus kiwist koolimaja, kus 3 õpejõudu töötawad, ja 1916. aastast saadik oma postkontor (Подгорное, Ставроп. губ.) ja krediit- ja kaubatarwitajate-ühisus. Waremini oli põllumeesteselts ja pasunakoor, mis aga mõlemad nüüd hingusele on läinud. Hariduseselts ja seltsimaja asumisel. Külast on 70 perekonda oma, wäljamõõdetud krundi peale elama asunud. Nad olla 3 aasta jooksul majandusliselt wäga tublisti edenenud. - Подгорное, Ставроп. губ.    Allmäe - Подгорное, Ставропольской губернии. 7 верст от Киана (ранее Барсуки).1300 душ, 6000 десятин земли. Это самое большое по зажиточности поселение не отстает от других. В поселении есть своя церковь, красивая кирпичная школа, где три учителя работают и с 1916 года имеется свое почтовое отделение и кредитно-торговое объединение. Ранее было сельскохозяйственное товарищество и духовой оркестр, которые теперь остались в прошлом. По решению образовательного общества и сельского схода из села 70 семей переселились на свои отмеренные участки. В течении трех лет хозяйственно значительно хорошо развились. - Подгорное, Ставроп. губ.
3 (289). Liwoonia / Ливония
   3 (289). Liwoonia, 25 wersta Owetshka jaamast ehk 40 wersta Armawiri linnast, Kuubani maakonnas, 1874 a. asutatud, 600 hinge, maad 2412 tiinu, selle hulgas 800 tiinu karjamaad. Asundusel on oma kirik, rahwaaed ja ilus kiwist koolimaja, kus 2 õpejõudu alaliselt töötawad. Koolimaja on wäga praktiliselt ehitatud: kummalgi pool otsas on klassi-ja kooliõpetajate eluruumid ja nende keskel saal. Siin wõi-wad lapsed wahetundidel jalutada, asunikud wabal aja! koosolekuid pidada ja pidusid toime panna. Liwoonias on palju wiljapuuaedu. Küla tänawad on laiad ja sirged, nagu uuema aja linnas. Seltsidest on siin karskuse-, hariduse- ja põllumeesteselts olemas. - чр. Безскорбяое, Ливонское, Кубанской вол.    3. (289) Ливония, 25 верст от станции Овечка или 40 верст от города Армавир, на Кубанской земле, в 1874 году основано, 600 душ, земли 2412 десятин, в том числе 800 десятин пастбищ. В поселении есть своя церковь, народный сад, и красивая каменная школа, где постоянно работают два учителя. Школа очень практично построена: с обеих концов есть классы и жилье для учителей и среди них зал. Здесь могут дети во время перемен прогуливаться и переселенцы в свободное время проводить собрания и отмечать праздники. В Ливонии много фруктовых садов. Сельские улицы прямые и широкие, как в новых городах. Здесь имеются общества трезвости, образовательное и сельскохозяйственное общества. - чр.Безскорбное, Ливония, Кубанской вол.
4 (290). Eesti-Maruha / Эсто-Маруха
   4 (290). Eesti-Maruha, 120 wersta Newino-mõskaja jaamast ja 70 w. Batalpaschinskist Elbrusi poole, Maruha jõe ääres, Kuubani maakonnas, umbes 200 hinge ehk 40 perek., 1872. a. asutatud, maad 650 tiinu. Külal on oma kooli- ja palwemaja. - чр. п. о. Зеленчукское, село Эсто-Маруха.    4(290) Эсто-Маруха, 120 верст от Невинномысской станции и 70 верст от Баталпашинского в сторону Эльбруса, на берегу реки Маруха, на кубанской земле, примерно 200 душ или 40 семей, в 1872 году основано, земли 650 десятин. У села есть своя школа и церковь. - чр. п.о. Зеленчукское, село Эсто-Маруха.
5 (291). Hussõ-Kardonik ehk Sori küla / Хуссо-Кардоник или Овражное село
   5 (291). Hussõ-Kardonik ehk Sori küla, 7 w. Maruhast ja niisama palju Newinomõskaja jaamast, 200 hinge ehk 46 perek., 1873. a. asutatud, kroonu maad 860 tiinu.
   Külal on oma koolimaja ja külawalitsuse hoone. Mõlemad need külad on liig kaugel raudteest; warsti aga ehita¬takse uus raudtee Newinomöskajast Tiberdasse, mägestikku, ja siis saawad need asundused 90 wersta raudteele lähemale. -чр.п.о.Зеленчукское, Кубан. обл., село Хуссо-Кардоникъ.
   5 (291). Хуссо-Кардоник или Овражное село, 7 верст от Марухи и столько же от Невинномысской станции, 200 душ или 46 семей, 1873 году основано, Казенной земли 860 десятин.
   У села есть своя школа и здание сельского управления. Оба эти села находятся слишком далеко от железной дороги; однако скоро построят новую железную дорогу из Невинномысской в Теберду, в горы, и тогда эти поселения будут на 90 верст ближе к железной дороге. -чр. п.о. Зеленчукское, Кубанская область, село Хуссо-Кардоник.
   Rikkuse ja külluse poolest jääwad Eesti-Maruha ja Hussõ-Kardoniku küla talud küll Eesti-Haginski, Liwoonia ja Allmäe omadest tublisti maha, kuid waesust ei ole ka mitte. Maa iluduse poolest on aga need 2 küla Põhja-Kaukaasias Eesti asunduste seas kõige ees. Maakoht on mägine, rohkesti puid ja põõsaid; kaewu ei ole sugugi tarwis, sest terwe aasta otsa jookseb mägedest rohkesti wett alla. Waade Elbrusi ja teiste igawese lumega kaetud mägede peale pakub suwel selgel päewal suurepäralist pilti. Metsad pakuwad rohkesti mets-pirnisid, ploomisid ja muud wilja ja annawad ka küttemater-jaali, kuna kolme esimese suurema küla elanikud "кизякъ'i", n. n. sõnnikust tehtud turwast põletawad.
   Kuna kolme esimese küla elanikud wähe teawad tagakiusamisest teiste rahwaste poolt, on kahe wiimase küla ela¬nikud rohkesti kabardiiniaste ja abhaaslaste (абхазы), nende kuulsate endiste rööwlite ja waraste poolt kannatada saanud. Nii mitu korda on päris päewa ajal külasse tungitud ja see ära wiidud, mis kutsumata külalistele meeldis. Kuid oma rööwliwaimu peale waatamata on Kaukaasia mägede elanik wäga sõbralik, südamlik ja lahke. Oma külas ei puutu ta sind iialgi, aga kui ta teab, et sul raha on, siis ajab ta sulle tagant järele ehk läheb kuhugi wastu ja wötab selle ära, mis ta sinu juures üleliigseks peab. Wiimast kopikat ei wõta ta mitte ja elu kallale ei kipu ta iialgi, kui sa ise enese heaga alla annad. Ka on nende kahe Eesti küla elanikud kahjuks kasakate poolt kurwastust, haawamist ja meelepaha pidanud kannatama ja ainult sellepärast, et kasakad Luteri usu pärast eestlast sakslasega ühe pulga peale seawad ja wa-het eestlase ja sakslase wahel ei tunne.
   По богатству и достатку хозяйства сел Эсто-Маруха и Хуссо-Кардоник значительно отстают от хозяйств Эсто-Хагинский, Ливония и Подгорное, хотя бедности там нет. Но по красоте земли эти два села среди Северо-Кавказских эстонских поселений находятся впереди всех. Рельеф гористый, много деревьев и кустарников, колодцы совсем не нужны, так как в течении всего года с гор стекает вниз много воды. Взгляд на Эльбрус и другие вечно покрытые снегом горы представляют летом в ясную погоду прекраснейшую картину. Леса дают в изобилии диких груш, слив и другого урожая и дают также материал для отопления, в то время как жители трех первых более крупных сел используют для отопления "Кизяки" сделанные из навоза.
   Если жители трех первых сел мало знают о претеснениях со стороны других народов, то жители последних сел много бед получали от кабардинцев и абхазов, этих известных преждних воров и грабителей. Так много раз в дневное время нападали не село и забирали все, что непрошенным гостям приглянулось. Хотя, несмотря на свою воровскую натуру житель Кавказких гор весьма дружествен, сердечен и добродушен. В своем селе никогда не тронет тебя, но если он знает, что у тебя есть деньги, тогда он тебя догонит или где-то встретит и заберет их столько, сколько считает излишним для тебя. Последнюю копейку не заберет и на жизнь никогда не покушается если ты по хорошему сам сдаешся. Также жители этих двух эстонских сел к сожалению должны были терпеть печали, обиды, плохое настроение от казаков, и только по причине, что казаки из-за лютеранской веры ставят эстонцев с немцами на одну ступеньку и разницы между эстонцами и немцами не признают.
3. Musta mere äärsed ehk Lõuna-Kaukaasia Eesti asundused.
Черноморско-побережные или Южно-Кавказские Эстонские поселения.
Musta mere ääres on 6 Eesti asundust - 3 Adleri sadama ümbruses: Punaselageda,.. Salme ja Sulew, ja 3 Suhumi ümbruses: Alam-Linda, Ülem-Linda ja Estonia. На Черномоском побережье есть 6 эстонских поселений - 3 в окресностях Адлеровского порта: Красная поляна, Сальме и Сулев, и 3 окресностях Сухуми: Нижняя Линда, Верхняя Линда и Эстония.
6 (292). Punaselageda - Эсто-Садокъ / Красная поляна - Эсто-садок
6 (292). Punaselageda - Эсто-Садокъ, 50 w. Adleri sadamast, Musta mere kubermangus ja 4 w. linnake¬sest, mida Romanowsk ehk Krasnaja Poljana kutsutakse, 1886. a. asutatud, 36 perek. ehk 210 hinge. Külal on oma kooli-, rahwa- ja külawalitsuse maja. Küla on kõrgete mä¬gede wahel kui aias, wäga ilusas kohas, ja tee Punaselage-dale kõrget Msõmta jõe kallast mööda lööb oma looduse-ilu poolest kõik teised üle, ka kuulsa Gruusia sõjatee. Punaselageda mehed on tublid jahimehed ja selle poolest kuulsad. Kümne aasta eest on ilus postimaantee Ädlerist Punaselagedale - Красная Поляна'ssе ehitatud ja nüüd sõi-dawad ka meie "Wiru weljed" nagu parunid, kuna nad waremini ainult ratsahobusega ehk jala oma mägede wahelt wälja pääsid. - чр. Красная Поляна. 6. (292) Красная поляна - Эсто-садок, 50 верст от Адлеровского порта, Черноморской губернии и 4 версты от городка, который называют Романовск или Красная Поляна, 1886 году основан, 36 семей или 210 душ. У села есть своя школа, здание сельской и народной власти. Село находится между высокими горами как в саду, в очень красивом месте, и дорога на Красную на Красную Поляну вдоль высокого берега реки Мзымта превосходит по природной красоте все другие, даже военно-грузинскую дорогу. Краснополянский мужчины являются хорошими охотниками и этим знамениты. Десять лет назад построена красивая почтовая дорога из Адлера на Красную Поляну, и теперь ездят даже наши переселенцы как бароны, в то время как раньше только верхом или пешком из своего ущелья попадаль в наружу. -чр. Красная Поляна.
7 (293). Salme / Сальме
7 (293). Salme, 10 w. Ädlerist, Suhumi poole minnes, 3 w. merest, Psou jõe kaldal, suure maantee ääres, mis Musta mere äärt mööda Noworossiiskist Suhumi läheb, 1884. a. asutatud, umbes 400 hinge, maad ligi 1200 tiinu. Külal on oma kooli- ja rahwamaja, ka külawalitsuse-hoone, wii-mane ühine Sulewi asundusega - чр. п. о. Ермоловка, Сочинскаго уезда. 7. (293) Сальме. 10 верст от Адлера в сторону Сухуми, 3 версты от моря, на берегу реки Псоу, рядом с большой грунтовой дорогой, которая идет по над берегом моря из Новороссийска в Сухуми, в 1884 году основано, около 400 душ, земли около 1200 десятин. У села есть своя школа и клуб, здание сельской власти (совместно с Сулевом) чр. п.о.Ермоловка, Сочинского уезда.
8 (294). S u l e w / Сулев
8 (294). S u l e w , ligi 10 wersta Salme külast üles mägede poole minnes, ilusasse loodusesse ehitatud, mäges-tikus, ilusate lõunamaa puudega, nagu palmid, wiigipuud, pähklipuud, kastanid jne., 1884. a. asutatud, 50 perekonda ehk 250 hinge, maad 1200 tiinu. Külal on oma kooli- ja rahwa-maja, laulu- ja pasunakoor. Sulew on praegu kõige ilusam Eesti asundus üleüldse. Wankriga on sinna liig raske juure pääseda, mine jala ehk sõida ratsa. Teel ratsa sinna tuleb 12 korda ühest ja sellestsamast keerlewast jõest läbi minna ehk mõni werst kõwerat teed enam käia. Sulewi osad on: Sulewi, Troitski, Tammelageda ja Lepalageda. - чр. п.о.-Ермоловка, Сочинскаго уезда. 8. (294) Сулев,почти 10 верст от села Сальме вверх в сторону гор, посроено в красивой природной зоне, в горах с красивыми южными деревьями, как пальмы, орехи, каштаны и т.д., 1884 году основано, 50 семей или 250 душ, земли 1200 десятин. В селе есть своя школа и народный дом, певческий и духовой хор. Сулев сейчас вообще самое красивое эстонское поселение. На телеге туда слишком трудно добраться, иди пешком или езжай верхом. В дороге верхом придется переезжать через одну и ту же извилистую реку или несколько верст больше по красивой дороге идти. В Сулеве есть районы: Сулеви, Троицкий, Дубовая поляна и Липовая поляна. -чр. п.о. Ермоловка, Сочинского уезда.
9 (295). Alam-Linda ehk Kummi küla / Нижняя Линда или Kummi küla
9 (295). Alam-Linda ehk Kummi küla, 10 w. Suhumi linnast, 45 perek. ehk umbes 250 hinge, 1884. a. asutatud, maad 450 tiinu. Külal on oma kooli- ja palwemaja, lauluselts "Koidula" ja laulukoor. - чр. гор. Сухумъ-Кале. 9. (295) Нижняя Линда или Kummi küla, 10 верст от города Сухуми, 45 семей или около 250 душ, 1884 году основано, земли 450 десятин. В селе есть своя школа и молитвенный дом, певческое общество "Койдула" и хор. -чр. гор. Сухум-Кале.
10 (296). Ülem-Linda / Верхняя Линда
10 (296). Ülem-Linda, 7 w. Alam-Lindast ja niisama palju Suhumi linnast, 1884. a. asut., 45 perek. ehk 250 hinge, maad 450 tiinu. Külal on oma kooli- ja palwemaja (uus, ilus ja ruumikas koolimaja on weel ehitusel), laulu- ja mänguselts, laulu- ja wiiulikoor. Külawalitsuse- ja rahwamaja on Alam- ja Ülem-Lindal ühine. - чр. гор. Сухумъ-Кале. 10. (296) Верхняя Линда, 7 верст от Нижней Линды и столько же от города Сухуми, 1884 года основания, 45 семей или 205 душ, земли 450 десятин. В селе есть своя школа и молитвенный дом (новая красивая и большая школа еще строится), песенное и игровое общество, песенный и скрипичный хор. Сельское управление и клуб у Нижней и Верхней Линды общие. -чр. гор. Сухум-Кале.
11 (297). Estonia / Эстония
11 (297). Estonia, 22 w. Suhumist, Tiflisi poole minnes, 1881. a. asut., üle 400 hinge, maad umbes 1000 tiinu. Külal on 2-klassiline koolimaja, ühes ka palwemaja, külawalitsuse- ja rahwamaja. Hariduseselts on asumisel. Pea - sissetulekuallikaks on siin kari ja wiljapuuaiad, Põhja-Kaukaasias aga põld. Ka tubakat hakatakse wiimasel ajal kaswatama, sest see annab kõige paremat sissetulekut - 800-2000 rbl. dessatiini pealt enne sõda, kui wähegi õnnes¬tab ; nõuab aga suurt hoolt ja asjatundmist, millega asunikud seni weel pole harjunud. Nende kolme asunduse ja ka kolme eelpool-nimetatud asunduse talud on üksteisest eemal, oma maa peal, ja kõik kuus nagu suured lilleaiad. Üleüldse peab ütlema, et Musta mere äärsed asundused on kõige ilusamad. Kuskil ei ole seda looduse ilu ja mitmekesisust näha, kui siin, kus linna uulitsal palmid, oleandrid, küpressid ja teised lõunamaa puud kaswawad, aias wiinamarjapuud, kirsid, ploomid, aprikoosid ja persikud rohket saaki tõotawad, kaugemal lumemäed walenda-wad, mäed ja orud igal pool sulle ilusat waadet pakuwad. Wahest kodumaa ja asunduste looduse wahel annab ilusat tunnistust Suhumi eestlaste laul: Ei kuused, ei kased Ei kaswa me maal. Meil siiski kenad seedrid Ja mirdid, palmipuud. Kõik oleks ilus ja armas, kui mitte külmtõbi, malaaria, kliimaga harjumata sisserändajaid ei waewaks. Tema ohwriks on pea pooled esimesed Eesti asunikud langenud. Alles nüüd ei ole ta enam neile nii kole, kuid teeb siiski küllalt waewa. Uue-Estonia asundus. Kuues Kaukaasia Eesti asundus on Uue-Estonia küla, Karsi maakonnas. Reis sinna on kõige raskem, aga ka kõige huwitawam. Wõib sõita Baku kaudu Tiflisi ehk raudteega Wladikawkaasi ja sealt otseteed Gruusia sõjateed mööda Tiflisi, et sealt jälle raudteega Karssi minna. Selle kuulsa ja kõige toredama tee pikkus on 200 wersta. Olgu tähendatud, et ligi 70 wersta tõuseb tee, 35 wersta õige järsku kuni üleminekuni (перевалъ), kus tee jälle mäest allapoole läheb. Kõige kõrgemas kohas, Krestowõi Pere-wal'i ümbruses, on weel juunikuus suured lumehanged tee ääres, aga all Tiflisis ja Gruusia endises pealinnas Mtshetis (Мцхетъ) müüakse juba maasikaid, persikuid, aprikoosisid ja kirssisid. 11. (297) Эстония, 22 версты от Сухуми в сторону Тифлиса, 1881 года основано, более 400 душ, земли около 1000 десятин. В селе двухклассная школа вместе с молитвенным домом, сельское управление и клуб. Образовательное общество на стадии организации. Главным источником дохода здесь является стадо и фруктовые сады, в то время как на Северном Кавказе поля. В последнее время начинают и табак выращивать, потому что он дает самый лучший доход - 800-2000 рублей с десятины до войны, когда хоть чуть-чуть повезем; требуется только большого внимания и знания дела, чему поселенцы до сих пор еще не привыкли. В этих трех поселениях и также ранее названных 3 поселениях дома находятся один от другого на отдалении, на своей земле, и все шесть как большие цветники. Вообще надо сказать, что черноморские поселения самые красивые. Нигде не видно такой природной разнообразной красоты, как здесь, где на улицах города растут деревья пальмы, олеандры, кипарисы и другие южные деревья, в садах виноград, вишня, слива, абрикос и персики и дают большой урожай. Подальше белеют снежные горы. Горы и ущелья со всех сторон тебе предлагают красивые виды. Иногда между родиной и природой поселений хорошо созвучны песня Сухумских эстонцев: Не ели, не березы не растут на нашей земле. В то же время у нас замечательные цитрусовые, мирты, пальмы. Все было бы красиво и мило, если бы лихораднка и малярия не мучили бы не привыкших к климату переселенцев. От этого почти половина первых эстонских переселенцев умерло. Только теперь им это не так страшно, хотя достаточно мучений и теперь. Поселение Новая Эстония Шестым Кавказким Эстонским поселением является село Новая Эстония, в районе Карсси. Поездка туда самая трудная, но самая интересная. Можно ехать через Баку на Тифлис или по железной дороге до Владикавказа, оттуда по Военно-Грузинской дороге в Тифлисс и оттуда снова по железной дороге до Карсси. Протяженность этой известной и самой интересной дороги составляет 200 верст. Надо заметить, что 70 верст дорога идет вверх, 35 верст довольно круто до перевала, откуда дорога опять с горы вниз идет. На самом высоком месте, около красивого перевала, еще в июне с боков дороги лежат снежные сугробы, в то время как внизу в Тифлисе и в старой грузинской стоолице Мцхете продают уже землянику, персики, абрикосы и вишню.
12 (298). U u e - E s t о n i a küla / Новая Эстония
12 (298). U u e - E s t о n i a küla on 4 wersta Karsi linnast, kindluse maa peal, 1886. a. asutatud, ligi 300 hinge. Kõige lõunapoolsem asundus üleüldse. Külal on ilus uus kooli- ja palwemaja, mõlemad ühe katuse all, mis 1912. a. sisse õnnistatud ja 11.028 rubla maksma läinud. - чр. гор. Карсъ, Ново-Эстонiя. See on koguni isemoodi Eesti asundus ja läheb teistest mitmetpidi lahku. Eestlased elawad nagu mutid maa all; elu¬majad on madalad, kiwist ja mullast wõi päewa käes kuiwa-tatud sawist, nagu neljanurgelised hallid kastid, mida ainult poole wersta peale ära näed. Küla wälimus ja ümbrus on õige õudne, sest suure külma pärast tihti öösel ja suurema kuumuse pärast päewal ei edene puud sugugi, aga kaunis ilus puhtus ja maitserikas, kuigi lihtne tubade sisseseade ja kau¬gemal walendawad lumemäed wähendawad õudset tundmust tublisti ja teewad oleku kaunis meeldiwaks. Siin on waeseks jäänud Eesti wäljarändajad asunud, kes koguni kroonu kulul siia on toodud. Elujärg on esiotsa õige wilets olnud, kuid wiimasel ajal tublisti paranenud ja õige mitmed perekonnad pärast jõukaks saanud. Aga sõda on Uue-Estonia asundusele raskema hoobi annud, kui ühelegi teisele Eesti maanurgale, ja nende haawade parandamise peale kulub küll mitu aastat ära. Maa on kind¬luse omandus; teda oli külal 1770 dessatiini, aga umbes pool maad on kindluse tarwiduste peale tagasi wõetud. 12. (298) Село Новая Эстония находится в 4 верстах от города Карсси, на землях Крепости, 1886 году основано, около 300 душ. Самое южное поселение вообще. В селе есть ерасивая новая школа и молитвенный дом, оба под одной крышей, которые в 1912 году освящены и 11028 рублей обошлись платить. чр. гор. Карс, новая Эстония. Это вообще своеобразное эстонское поселение и отличается от других по многим направлениям. Эстонцы живут как кроты под землей; жилища низкие, из камня и земли или под солнцем высушенной глины, как четырехугольные серые ящики, которых можно увидеть только за пол версты. Окресности и вид села страшны так как из-за частого большого холода ночами и высокой жары днем не развиваются деревья совсем, однако довольно красивая чистота и опрятность как и простое убранство домов и виднеющиеся в дали снежные горы уменьшают значительно страшные чувства и делают вид довольно приглядным. Здесь обосновались обедневшие Эстонские переселенцы, кого сюда вообще за государственный счет привезли. Условия жизни были в начале довольно плохие, но в последнее время значительно поправились и многие семьи потом стали зажиточными. Но война нанесла большие трудности поселенцам новой Эстонии, чем любому другому Эстонскому уголку земли, и на излечение этих ран потребуются многие годы. Земля - собственность крепости; его было у села 1770 десятин, но примерно половину земли забрали обратно на нужды крепости.